ลธก.สศก. ประชุมหารือการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เรื่องการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพิจารณาเสนอโครงการ Mega Project ด้านการเกษตร ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอด (First S-Curve) และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) โดยมีผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง และกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1961006370655121