คณะผู้แทน อบก.เข้าพบ ลธก.สศก. เพื่อหารือแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ทางคณะผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งนำโดยนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย  ผู้อำนวยการ อบก. และคณะ เข้าพบเพื่อหารือร่วมการพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคเกษตร ในฐานะที่ สศก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของภาคการเกษตร และเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ อบก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกระดับมาตรการ/นโยบายในภาคพลังงาน ภาคคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคของเสีย รวมทั้งภาคการเกษตร โดยดำเนินการร่วมกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1949175725171519