ลธก. สศก. กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ได้แก่ ศาลพระภูมิ รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวาระที่ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1887817274640698