สศก. จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ สศก.

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่าง ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ และนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ในวาระ 1 ตุลาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1887688561320236