เกษียณอายุราชการ กษ. 61

ประมวลภาพพิธีประกาศเกียรติคุณเกษียณอายุราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1871990862890006