การสัมมนาผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561

การสัมมนาผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 และ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปี 2562 วันที่ 7 กันยายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการ สัมมนาผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน และชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณ KM OAE ดีเด่นประจำปี 2561 ในครั้งนี้ด้วยง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1863286830427076