การสัมมนาเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2561” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรับฟังข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาผลงานวิชาการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1844923015596791