การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการสนับสนุนแผนแม่บท

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า และด้านการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1779223292166764