การประชุมแนวทางการบริหารจัดการแผนการผลิตสินค้าเกษตรและฐานข้อมูล

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการแผนการผลิตสินค้าเกษตรและฐานข้อมูล โดยมี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวการประชุมรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตรครบวงจร จำแนกเป็น พืชเศรษฐกิจ พืชเพื่อการพาณิชย์ และพืชเพื่อการบริโภคตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1757392011016559