ประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณ 62 สศก.

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศก. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณปี 2562 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เข้าร่วมเตรียมการชี้แจงงบประมาณในคราวนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/bapp.oae/photos/?tab=album&album_id=813142318871682