ประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณ 62

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการ ในการประชุมเตรียมการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่กองแผนงานทุกหน่วยงานในสังกัด กษ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล (ปี 2558 - 2561) ของ กษ. ในเรื่อง 1) การขับเคลื่อนปฏิรูปภาคการเกษตร 2) การกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า/การลงทุน/ในประเทศ/ต่างประเทศ 3) การแก้ปัญหาปากท้อง ความเดือดร้อนของประชาชน 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 5) การออกกฎหมาย/การบังคับใช้กฎหมาย/การอำนวยความยุติธรรม 6) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 2. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งใน 1) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) ทั้งในแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ (สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม) 2) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) อาทิ แผนงานพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร และ 3) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) ในแผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (6 ภาค)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/bapp.oae/photos/?tab=album&album_id=811404829045431