การอบรมชี้แจงการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง อาคาร สศก. โดยมี นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สศก. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับทราบแนวทางการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1743476492408111