ลธก.สศก. เปิดงาน Field Day ณ ศพก. ต.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนที่ร่วมนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจำหน่ายในงาน ตลอดจนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรจากทาง ศพก. รวม 6 สถานีเรียนรู้ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตทั่วประเทศ ต้อนรับเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1729728370449590