สศก. เตรียมการชี้แจงประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 34/2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการทำหน้าที่จัดทำข้อมูลและเตรียมการชี้แจงของรัฐบาลในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 34/2562 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่ 1) ณ ห้อง 204 อาคารรัฐสภา 2 รัฐสภา