การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1702079526547808