การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศกอ. เพื่อขับเคลื่อน ศพก.

      วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้ภารกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในกิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3100575096698237