เลขาธิการ สศก. ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์สารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 การขอขยายพื้นที่ดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี พ.ศ. 2563 – 2567

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3097584106997336