สศก. ร่วมเตรียมข้อมูลการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว และนายพลเขษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ สำนัก กอง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมจัดทำและประมวลผลข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3082690988486648