ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รายงานสถานการณ์สับปะรดโรงงาน ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สับปะรด ปีงบประมาณ 2562 แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สับปะรด ปีงบประมาณ 2563 และร่วมพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิต ด้านแปรรูป และด้านการตลาดสับปะรด การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2563 - 2565 และแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการตลาดนำการผลิตต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/