การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

      วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณากรณีเกษตรกรผู้ยื่นอุทธรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3073769989378748