การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0

      วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะของ กษ. รวมทั้งการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของ กษ. ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3073676526054761