การประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 3/2563

       วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นธานการประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาการปรับแผนดำเนินงานโครงการศึกษาศักยภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 สายพันธุ์ รวมทั้งแผนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563-2565

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3057654680990279