การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของ กษ.

            วันที่ 21 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาสถานะการดำเนินการ Gov Tech และแผนการดำเนินงาน ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ National Single Window ( NSW) รวมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินการ Gov Tech ของหน่วยงานต่างๆ ประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2895755290513553&__tn__=-UC-R