เลขาธิการ สศก. ประชุมหารือการดำเนินงาน Big Data และ Gov Tech

      วันที่ 17 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงาน Big Data และ Gov Tech เพื่อหารือถึงการจัดทำฐานข้อมูล Farmer One แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการทำข้อเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2886345124787903