ประชุมผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ COVID

           วันที่ 8 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรับทราบข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) รวมทั้งรายงานสถานการณ์การดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ตลอดจนพิจารณามติ ครม. 7 เมษายน 2563 ด้านงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กษ. และโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2866262996796116&__tn__=-UC-R