การประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

             การประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 7 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตราการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้งตามมติ ครม.ต่อไป ณ ห้องประชุม 2 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2864071453681937&__tn__=-UC-R