การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

            การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการจัดทำระบบแดชบอร์ด (Dashboard) พืชเศรษฐกิจสำคัญ 5 ชนิด และความก้าวหน้าการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) การจัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งรูปแบบการให้บริหารข้อมูล ตลอดจนถึงรูปแบบการติดต่อประสานงานภายใน NABC ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2863792170376532&__tn__=-UC-R