ลธก.สศก. ลงพื้นที่ดูงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

       วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ดูงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของนายช่วย สาสุข ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ทั้งนี้ สศท.4 ยังได้แนะนำแอพพลิเคชัน "ฟาร์ม D" ซึ่ง สศก ได้ใช้แนวคิดการจัดการฟาร์มโดยนำข้อมูลทั้งด้านการผลิตและราคาของแต่ละจังหวัดมาวิเคราะห์เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนและตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมด้วยตนเอง โดยแอพพลิเคชัน "ฟาร์ม D" เกษตรกรสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งผ่านระบบแอนดรอยด์หรือสามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเชอร์ ด้วยโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ทาง http://farmd.oae.go.th/

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/oae4khonkhaen/