สศก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ GPP แบบปริมาณลูกโซ่ฯ

สศก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ GPP แบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ GPP แบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM) โดยมี นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กล่าวรายงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติ การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM) แทนวิธีการแบบปีฐานคงที่ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1959483100807448