ลธก.สศก. ร่วมการประชุม CFS ครั้งที่ 45

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS) ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในการยุติความอดอยากหิวโหยและความยากจน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030 ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศก. ได้อภิปรายเสนอความเห็นในวาระที่ 8 เรื่อง HLPE Report on Mutistakeholder Partnerships to Finance and Improve Food Security and Nutrition in the Framework of the 2030 Agendaโดยได้เน้นย้ำความสำคัญของการดำเนินความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมความมั่นคงอาหารและโภชนาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินนโยบายประชารัฐภาคเกษตร เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร (Public-Private Partnership) ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยใช้ความก้าวหน้าของภาคเอกชนในการบริการจัดการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการตลาดในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/305326962889745/photos/?tab=album&album_id=1914259375329821