ลธก. สศก. ร่วมสัมมนาเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศไทยและเวียดนาม

วันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนา “เศรษฐกิจการเกษตรในประเทศไทยและเวียดนาม : โอกาสในการสร้างความร่วมมือ” ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์ กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (USSH) การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาการเกษตรระหว่างไทยกับเวียดนามในยุคเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติระหว่างกันในอนาคต โอกาสนี้ เลขาธิการ สศก. ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “Hi-tech Agricultural Processing and Production” ตามคำเชิญของกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์ (นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์) โดยมี ดร.Ho Cao Viet คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.Van Hien นครโฮจิมินห์ และ ดร.Phung Thi My ผอ.ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ม.บ่าเหรีย-หวุงเต่า ร่วมเสวนาด้วย ทั้งนี้ เลขาธิการ สศก. ได้นำเสนอถึงสถานการณ์ ปัญหาความท้าทาย และเทคโนโลยีด้านการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงวิวัฒนาการด้านการเกษตรตั้งแต่เกษตร 1.0 ไปจนถึงเกษตร 4.0 และการนำแนวทางการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ภาคการเกษตรเกิดความยั่งยืนในการเสวนาครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1879567168799042