ลธก. ลงพื้นที่ตลาดริมน้ำจันทรบูร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ตลาดริมน้ำจันทรบูร จ.จันทบุรี สนับสนุนข้อมูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูรและวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลาดริมน้ำและบ้านหลวงราชไมตรี (ปูม ปุญศรี) เป็นคนแรกที่นำยางมาจากปีนังเข้ามาเพาะปลูกที่จันทบุรี ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นการดำเนินงานของภาคเอกชน โดยยึดหลักธุรกิจเพื่อสังคม social enterprise เกื้อกูลกันระหว่างเอกชนกับคนในชุมชน