การประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย กษ. ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2

          วันที่ 29 มกราคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของ กษ. แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ในการจัดหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
-- -- -- -- --