เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน :เทปที่ 268 พิธีลงนาม MOU ระหว่าง สศก. กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย