เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 243 เกษตรอัจฉริยะ การเกษตร 4.0 เพื่ออนาคตเกษตรไทย