เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 227 เกษตรทฤษฎีใหม่