เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 225 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในระบบเกษตรพันธสัญญา