เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 207 โครงการสานพลังประชารัฐ