ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22 มีนาคม 2562