ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
เมษายน
1
280
 
2
280
 
3
280
 
4
280
 
5
280
 
6
-
 
7
-
 
8
-
 
9
280
 
10
280
 
11
280
 
12
-
 
13
-
 
14
-
 
15
-
 
16
-
 
17
280
 
18
280
 
19
280
 
20
-
 
21
-
 
22
280
 
23
280
 
24
280
 
25
280
 
26
280
 
27
-
 
28
-
 
29
280
 
30
280