หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 30%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
โรงงานแป้งมันครบุรี
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ครบุรี
อ.บ้านบึง
77 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง   
โทร. (044)212725 
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.(038)601344-5
เดือน วันที่        
มีนาคม
1
2.55 2.50 2.75 2.80
 
2
- - - -
 
3
- - - -
 
4
2.55 - 2.70 -
 
5
2.55 - 2.75 2.75
 
6
2.55 - 2.75 2.75
 
7
2.55 - 2.75 2.80
 
8
2.55 - 2.75 -
 
9
- - - -
 
10
- - - -
 
11
2.55 - 2.80 2.80
 
12
2.60 - 2.80 2.80
 
13
2.60 - 2.80 2.80
 
14
2.60 - 2.80 2.80
 
15
2.60 - 2.80 2.80
 
16
- - - -
 
17
2.60 - 2.80 2.80
 
18
2.60 - 2.80 2.85
 
19
2.60 - 2.80 2.85
 
20
2.60 - - 2.85
 
21
2.60 - - 2.85
 
22
- - - -
 
23
- - - -
 
24
- - - -
 
25
2.60 - - 2.85
 
26
2.60 - 2.80 2.85
 
27
2.60 - 2.80 2.85
 
28
2.60 - 2.80 2.85
 
29 2.60 - 2.80 2.85
 
30 - - - -
 
31 - - - -