สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล

ศิริปุณย์ฟาร์ม

ฟาร์มโชคชัยการสุกร
ต.มาบแค อ.เมือง
อ.เมือง 
อ.เมือง
อ.โชคชัย
จ.นครปฐม
จ.ราชบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
โทร.(081)8564975
โทร (089)2541193
โทร.(038)541429-30
โทร.(044)212442
เดือน วันที่        
มีนาคม
1
70.00 70.00 74.50 73.00
 
2
- - - -
 
3
- - - -
 
4
70.00 70.00 74.50 73.00
 
5
70.00 70.00 74.50 73.00
 
6
70.00 70.00 74.50 73.00
 
7
70.00 70.00 74.50 73.00
 
8
70.00 70.00 74.50 73.00
 
9
- - - -
 
10
- - - -
 
11
70.00 70.00 74.50 73.00
 
12
70.00 70.00 74.50 73.00
 
13
70.00 70.00 74.50 73.00
 
14
70.00 70.00 74.50 73.00
 
15
70.00 70.00 74.50 73.00
 
16
- - - -
 
17
- - - -
 
18
70.00 70.00 74.50 73.00
 
19
70.00 70.00 74.50 73.00
 
20
70.00 70.00 74.50 73.00
 
21
70.00 70.00 74.50 73.00
 
22
70.00 70.00 74.50 73.00
 
23
- - - -
 
24
- - - -
 
25
70.00 70.00 74.50 73.00
 
26
70.00 70.00 74.50 73.00
 
27
70.00 70.00 74.50 73.00
 
28
70.00 70.00 74.50 73.00
 
29 70.00 70.00 74.50 73.00
 
30 - - - -
 
31
- - - -