ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
มีนาคม
1
260
 
2
-
 
3
-
 
4
260
 
5
260
 
6
260
 
7
260
 
8
260
 
9
-
 
10
-
 
11
260
 
12
260
 
13
260
 
14
260
 
15
260
 
16
-
 
17
-
 
18
260
 
19
260
 
20
260
 
21
260
 
22
260
 
23
-
 
24
-
 
25
260
 
26
260
 
27
260
 
28
260
 
29 280
 
30 -
 
31
-