หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
บริษัท โชคยืนยง อุตสาหกรรม
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ขามสะแกแสง
อ.บ้านบึง
ขาณุวรลักษบุรี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
จ.กำแพงเพชร   
โทร. (044)212725 
 
โทร.(038)752633-4
โทร.055-771377
เดือน วันที่        
มิถุนายน
1
- - - -
 
2
- - - -
 
3
- - - -
 
4
2.10 2.40 2.30 2.15
 
5
2.10 2.40 2.25 2.15
 
6
2.10 2.40 2.25 2.15
 
7
2.10 2.40 2.25 2.15
 
8
- - - -
 
9
- - - -
 
10
2.10 2.40 2.25 2.15
 
11
2.10 2.40 2.20 2.15
 
12
2.10 2.40 2.20 2.15
 
13
2.10 2.40 2.20 2.15
 
14
2.10 2.40 2.20 2.15
 
15
- - - -
 
16
- - - -
 
17
2.10 2.40 2.20 -
 
18
2.10 2.40 2.15 -
 
19
2.10 2.40 2.15 -
 
20
2.10 2.40 2.15 -
 
21
2.10 2.40 2.15 -
 
22
- - - -
 
23
- - - -
 
24
2.10 2.30 2.15 -
 
25
2.10 2.30 2.15 -
 
26
2.10 2.30 2.15 -
 
27
2.10 2.30 2.15 -
 
28
2.10 2.30 2.15 -
 
29
- - - -
 
30
- - - -