กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
มิถุนายน
1
- -
 
2
- -
 
3
- -
 
4
135 140
 
5
- 140
 
6
135 135
 
7
135 135
 
8
- -
 
9
- -
 
10
135 135
 
11
135 140
 
12
135 140
 
13
140 140
 
14
135 140
 
15
- -
 
16
- -
 
17
140 140
 
18
140 140
 
19
140 140
 
20
140 145
 
21
140 145
 
22
- -
 
23
- -
 
24
140 145
 
25
140 145
 
26
135 145
 
27
135 145
 
28
140 145
 
29
- -
 
30
- -