สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล

ศิริปุณย์ฟาร์ม

ฟาร์มโชคชัยการสุกร
ต.มาบแค อ.เมือง
อ.เมือง 
อ.เมือง
อ.โชคชัย
จ.นครปฐม
จ.ราชบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
โทร.(081)8564975
โทร (089)2541193
โทร.(038)541429-30
โทร.(044)212442
เดือน วันที่        
มิถุนายน
1
- - - -
 
2
- - - -
 
3
- - - -
 
4
74.00 74.00 75.00 73.00
 
5
74.00 74.00 75.00 73.00
 
6
74.00 74.00 75.00 73.00
 
7
74.00 74.00 75.00 73.00
 
8
- - - -
 
9
- - - -
 
10
74.00 74.00 75.00 73.00
 
11
74.00 74.00 75.00 73.00
 
12
74.00 74.00 75.00 73.00
 
13
74.00 74.00 75.00 73.00
 
14
74.00 74.00 75.00 73.00
 
15
- - - -
 
16
- - - -
 
17
74.00 74.00 75.00 73.00
 
18
74.00 74.00 75.00 73.00
 
19
74.00 74.00 75.00 73.00
 
20
74.00 74.00 75.00 73.00
 
21
74.00 74.00 75.00 73.00
 
22
- - - -
 
23
- - - -
 
24
74.00 74.00 75.00 73.00
 
25
74.00 74.00 75.00 72.00
 
26
72.00 74.00 75.00 72.00
 
27
72.00 74.00 75.00 72.00
 
28
72.00 74.00 75.00 72.00
 
29
- - - -
 
30
- - - -