หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 30%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
โรงงานแป้งมันครบุรี
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ครบุรี
อ.บ้านบึง
77 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง   
โทร. (044)212725 
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.(038)601344-5
เดือน วันที่        
มกราคม
1
- - - -
 
2
2.80 2.70 2.70 2.80
 
3
2.80 2.70 2.70 2.80
 
4
2.80 2.70 2.70 2.80
 
5
- - - -
 
6
- - - -
 
7
2.80 2.70 2.70 2.85
 
8
2.80 2.70 2.70 2.85
 
9
2.70 2.65 2.70 2.85
 
10
2.70 2.65 2.75 2.85
 
11
2.70 2.65 2.80 2.85
 
12
- - - -
 
13
- - - -
 
14
2.65 2.65 2.80 2.85
 
15
2.65 2.65 2.80 2.85
 
16
2.65 2.65 2.75 2.85
 
17
2.65 2.65 2.75 2.85
 
18
2.65 2.70 2.75 2.80
 
19
- - - -
 
20
- - - -
 
21
2.55 2.70 2.75 2.80
 
22
2.55 2.70 2.75 2.80
 
23
2.55 2.60 2.75 2.80
 
24
2.55 2.60 2.75 2.80
 
25
2.55 2.60 2.75 2.80
 
26
- - - -
 
27
- - - -
 
28
2.55 2.60 2.75 2.75
 
29
2.55 2.60 2.75 2.75
 
30
2.55 2.60 2.75 2.75
 
 31
2.55 2.60 2.75 2.75