สศท.2 สำรวจข้อมูลปศุสัตว์
สศท.12 จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
สศท.2 จัดประชุม Focus Group Zoning จ.น่าน
นางศศิญา ปานตั้น
14