การอบรมหลักสูตร การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและการจัดทำ Microsoft PowerPoint

      วันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและการจัดทำ Microsoft PowerPoint” ณ ห้องศรีสรรพกิจ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงานนำเสนอได้อย่างหลากหลายรูปแบบ มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้งานต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2694733217282429