สศท.2 ร่วมประชุม อพก.น่าน และนำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรฯ

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อนำเสนอภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 และรับทราบการดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์น้ำ การประชาสัมพันธ์การขอรับรอง GAP พร้อมทั้งผลการพิจารณาคัดเลือกสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดน่าน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) เป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้ ที่ประชุมฯได้ร่วมพิจารณาแนวทางพิจารณากรณีเกษตรกรในเขตพื้นที่ต้นน้ำและระหว่างแนวเขตพื้นที่ต้นน้ำ ขอยื่นอุทธรณ์การจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) ซึ่งมติที่ประชุม ให้ยึดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2,3 และ 4 คือ ไม่อนุญาตหากพื้นที่แปลงอยู่ในเขตพื้นที่ที่ดังกล่าว และหากพิกัดแปลงเกษตรกรไม่ถูกต้องหรือขัดแยังกับข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเข้าไปตรวจสอบพิกัดใหม่พร้อมแก้ไขในระบบทะเบียนเกษตรกร ส่วนกรณีที่ตั้งแปลงเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำเดิม ซึ่งถูกยกเลิกหรืออนุโลมให้เกษตรกรเข้าไปใช้ประโยชน์ทำกิน ที่ประชุมจะขอพิจารณาตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้งเนื่องจากเห็นว่า เขตพื้นที่ต้นน้ำควรถูกจำกัดการใข้เคมีเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์